Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI KARPACKIEJ - POLSKA
(tekst jednolity na dzień 20 stycznia 2015 r.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Karpacka – Polska i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczenie nazwy w językach obcych.
§ 2
Fundatorem Fundacji jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpaty z siedzibą w Koszycach.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Sanok.
§ 4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 5
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.
§ 6
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem RP.
§ 7
Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przystępować do spółek i fundacji.
§ 8
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI KARPACKIEJ – POLSKA
§ 9

Celem Fundacji Karpackiej – Polska jest promowanie i wspieranie działań zmierzających do:
1) rozwoju zasad i instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
2) rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej;
3) podejmowania i umacniania lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych;
4) poprawy efektywności funkcjonowania samorządów lokalnych;
5) promocji gospodarczej krajów stowarzyszonych w Euroregionie Karpackim;
6) promowanie edukacji z zakresu lokalnej historii i kultury krajów stowarzyszonych w Euroregionie Karpackim;
7) wspieranie projektów dotyczących efektywniejszego wykorzystania lokalnego potencjału ludzkiego i gospodarczego;
8) wspieranie transgranicznej współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy krajami stowarzyszonymi w Euroregionie Karpackim.
9) ochrony środowiska naturalnego.
§ 10
Fundacja Karpacka – Polska realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie pomocy finansowej w formie bezzwrotnych dotacji dla instytucji i organizacji  realizujących inicjatywy i projekty zgodnie z celami Fundacji;
2) udzielanie bezpłatnej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej organizacjom pozarządowym oraz samorządom lokalnym;
3) organizowanie na zasadzie bezpłatnych szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie współpracy transgranicznej i interetnicznej;
4) inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
5) udzielanie organizacyjnego lub finansowego wsparcia projektom mającym na celu promocję rozwoju turystyki na obszarze Euroregionu Karpackiego;
6) udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej i szkoleniowej projektom mającym na celu poprawę sytuacji w zakresie walki z lokalnym bezrobociem i wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
7) wspieranie projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu poprzez udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej, projektom odwołującym się do lokalnej kultury, tradycji i umiejętności;
8) wspieranie wieloletnich programów odwołujących się do zasad zintegrowanego rozwoju gospodarczego górskich obszarów wiejskich.
§ 11
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób publicznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi’’,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie albo na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI KARPACKIEJ – POLSKA
§ 12

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Pierwszych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Kolejnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 6 osób powoływanych na czas nieoznaczony, chyba, że  akt powołania wskazuje ściśle określony czas powołania.
3. Członkami Rady Fundacji powinni być wybitni przedstawiciele życia społeczno-gospodarczego tak w Polsce jak i poza jej granicami, reprezentujący znajomość sektora pozarządowego i problematyki rozwoju Regionu Karpackiego.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje  w razie śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania członka.
5. Na członka Rady Fundacji nie może zostać powołany członek Zarządu Fundacji, pracownik Fundacji, ani osoba będąca krewnym lub powinowatym członka Zarządu Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.
§ 14
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach decyzyjnych, opiniodawczych i nadzorczych oraz kontrolnych.
§ 15
Członkowie Rady Fundacji Karpackiej – Polska uwzględniają etniczną, płciową, zawodową i instytucjonalną różnorodność regionu.
§ 16
Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
§ 17
1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji, na wniosek Zarządu, członków Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy, zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się także na odległość lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się (email, telefon, fax).W takim przypadku Przewodniczący Rady Fundacji – sporządza pisemny protokół zawierający treść uchwały (uchwał) oraz wynik głosowania. Jeśli głosowanie odbywa się drogą e-mailową lub faksową do protokołu dołącza się stosowne wydruki. Tak sporządzony protokół członkowie Rady Fundacji przyjmują na następnym posiedzeniu Rady Fundacji. W ten sposób nie mogą być jednak podejmowane decyzje dotyczące spraw osobowych, wynagrodzeń, zatwierdzania rocznych sprawozdań i dotyczące budżetu Fundacji oraz te, co podjęcia, których przynajmniej jeden członek zgłosił sprzeciw.
§ 18
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego.
§ 19
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, bez prawa głosu.
§ 20
Do zadań Rady należy:
1) uchwalanie budżetu i nadzór nad jego wykonaniem;
2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
3) decydowanie o likwidacji Fundacji;
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem przewidzianym w paragrafie 21
5) podpisywanie umów z członkami Zarządu Fundacji i powoływanie dwóch pełnomocników Rady Fundacji, działających łącznie przy podpisywaniu umów z członkami Zarządu Fundacji;
6) podejmowanie decyzji w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;
7) przyznawanie bezzwrotnych dotacji w wysokości przekraczającej równowartość 5000 EURO;
8) zatwierdzanie dotacji przyznanych przez Zarząd lub inne specjalnie powołane komisje konkursowe;
9) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
10) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
11) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
12) wyrażanie opinii  w sprawach przedłożonych Radzie przez Zarząd;
13) akceptacja kandydata na audytora przedstawionego przez Zarząd Fundacji, z listy rekomendowanej przez Zarząd;
14) w przypadku likwidacji Fundacji powoływanie likwidatorów Fundacji.
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.
§ 22
Radzie Fundacji służy prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w dowolnym czasie.
§ 23
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, a w miarę potrzeby Wiceprezesa Zarządu z tym, że pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów obecnych członków na posiedzeniu.
§ 24
1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b)  zarządzanie majątkiem Fundacji;
c)  przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów lub innych przysporzeń;
d)  uchwalanie wieloletnich i rocznych programów Fundacji;
e) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego Biura Fundacji, oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji;
f)  ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
g) przyznawanych bezzwrotnych dotacji finansowych do wysokości nie przekraczającej równowartości 5000 EURO;
h)  dokonywanie korekt i zmian w budżecie Fundacji;
i)  udzielanie Dyrektorowi Wykonawczemu Fundacji stosownych pełnomocnictw, w szczególności w zakresie zarządzania, budżetu i public relations oraz nadzorowanie działalności Dyrektora Wykonawczego;
j) ocenianie kreatywnych planów pracy Dyrektora Wykonawczego Fundacji i pracowników Fundacji oraz proponowanie ich modyfikacji o ile uzna to za potrzebne;
k)  składanie Radzie Fundacji, corocznie do dnia 30 marca każdego roku sprawozdania z działalności Fundacji za rok poprzedni.
2. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
§ 25
Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
§ 26
1. Do reprezentacji, składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest - w przypadku Zarządu wieloosobowego conajmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, natomiast przy Zarządzie jednoosobowym uprawniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W sprawach z zakresu prawa pracy – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 27

Środki wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 1000 USD (jeden tysiąc dolarów amerykańskich) oraz konieczne wyposażenie biura w Sanoku o wartości 6000 USD (sześć tysięcy dolarów amerykańskich) wymienione w akcie notarialnym z dnia 5 października 1999r. Majątek Fundacji tworzą ponadto nabyte przez nią po zarejestrowaniu nieruchomości, ruchomości oraz inne niż własność prawa majątkowe.
§ 28
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawanie gazet,
b) Pozostała działalność wydawnicza,
c) Drukowanie gazet,
d) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
f) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
g) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
h) Badanie rynku i opinii publicznej,
i) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
j) Reklama,
k) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
l) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
m) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
n) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
p) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
r) Działalność wspomagająca edukację,
s) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
t) Pozostałe formy udzielania kredytów,
u) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
w) Działalność związana z tłumaczeniami,
x) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
2.  Działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta przez Fundację po ich                uzyskaniu.
§ 29
Fundacja czerpie środki finansowe z:
1) darowizn, spadów i zapisów;
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem;
3) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
4) dotacji, subwencji i grantów,
5) działalności własnej.
§ 30
Rozporządzanie składnikami majątku trwałego może nastąpić w przypadku, gdy:
1) uzasadnia to cel Fundacji;
2) uzasadnia to naturalne zużycie środka trwałego.
§ 31
1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą;
2. Dochody z majątku Fundacji mogą być wykorzystywane jedynie dla realizacji jej celów statutowych;
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia przy zachowaniu należytej staranności nie ulega wątpliwości, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 32
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.
§ 33
Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych właściwych dla danego typu działalności.
§ 34
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 35Decyzje w przedmiocie zamiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów obecnych członków Rady.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 37
Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów członków Rady.
§ 38
W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd.
§ 39
Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.